Ak sa Vám zapáčil niektorý produkt, a chceli by ste ho držať v rukách, kontaktujte nás, lebo z väčšiny výrobkov Vám vieme poslať vzorku zdarma.
Ak sa Vám zapáčil niektorý výrobok a chcete si ho objednať, prosíme kontaktujte nás e-mailom alebo na telefóne. Balné neúčtujeme. Za škody vzniknuté počas prepravy neberieme zodpovednosť.

Ako môžete jednoducho overiť, že firma Naturtrend Impex je existujúca a registrovaná firma, ktorá funguje podľa právnych predpisov EU? Jednoducho kliknite na stránku, ktorá sa zaoberá daňovými záležitosťami EU.

V pravom hornom rohu zvoľte slovenčinu.
Pre položku "Členský štát" zvoľte štát firmy Naturtrend Impex (HU-Maďarsko).
Napíšte daňové identifikačné číslo firmy Naturtrend Impex 14926471.
Ďalšie dve položky nie je potrebné vyplniť.
Kliknite na tlačítko "Overiť".

Garancia kvality:

Ak výrobok nezodpovedá danej kvalite a ak ešte nebol zrezaný na mieru, podľa výberu Vám vymeníme za bezchybný výrobok, alebo Vám vrátime peniaze.

Cenník:

Vysvetlivky k cenníku ornamentov: Z daného vzoru je viac veľkostí (zvyčajne 7), jednotlivé veľkosti sú rozpísané v riadkoch.

Daná vzorka je vo viacerých šírkach. Napr.: vzorka “A” je v 11 mm, 15 mm, 20 mm šírkach. Ak sa meno lišty končí na “B” materiál je buk, “E” je zrelá čerešňa. V ostatných prípadoch je z raminu, ktorý sa dá prifarbiť ku každému drevu.
Ceny sú maloobchodné s DPH. Ak ste predajca, stolár volajte nás pre informácie.

Naturtrend ImpexVšeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu (predávajúci)

Na stránkach sk.bambusratan.com, sk.drevorezba.com je prevádzkovaný internetový obchod, prostredníctvom, ktorého je ponúkaný tovar vyrobený z bambusu, z materiálu thonet, zo sitiny z ostríc, z hnedej trstiny.
Prevádzkovateľom je:
Naturtrend Impex
Viola utca 1
6771 Szeged
IČO:Cg.06-09-014546
Daňové číslo:14926471-2-06
DIČ: HU14926471
Tóthné Ádám Hajnalka
Tóth János
e-mail: info@bambusratan.com, alebo info@drevorezba.com

Číslo účtu: 1167674001/1111
Unicredit Bank
IBAN: SK37 1111 0000 0011 6767 4001
Swift: UNCRSKBX

Firma môže kúpiť tovar bez DPH len v prípade, že má platné medzinárodné DIČ, ktoré nám poskytne.
DIČ je možné overiť na adrese: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Zmluvné strany

 • predávajúci: Naturtrend Impex
  Viola utca 1
  6771 Szeged
  Tóthné Ádám Hajnalka
  Tóth János

 • kupujúci(spotrebiteľ): fyzická alebo právnická osoba.
  Nákup je možný aj bez registrácie.
  Internetový obchod funguje podľa maďarskej legislatívy.

Cena dopravy

Cena poštovného (okrem 4 produktových kategórií) nezávisí na objednanom množstve. Pri platbe vopred prevodom 8,-€/balík. dobierkou 10,-€/balík. Výnimkou sú 4 produktové kategórie: Bambusové rolety, pri platbe vopred prevodom 5,-€/balík, dobierkou 6.5,-€/balík; Pre bambusové tyče, bambusové lišty a drevené lišty označené kódom WB nás prosím kontaktujte pre individuálnu cenovú ponuku za dopravu.

Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Objednávka

 1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na https://www.sk.bambusratan.com/ a https://www.sk.drevorezba.com/ písomnou formou: e-mailom, alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke je hovor nahrávaný pre účely budúceho doloženia telefonických objednávok. + Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

 2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky.

  Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

 3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná u predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

 4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

 1. Dodacie lehoty

  1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

  2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky.

  3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 2. Cena, platobné podmienky a prepravné

  1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho na stránkach https://www.sk.bambusratan.com/ a https://www.sk.drevorezba.com/. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Kúpna cena v internetovom obchode je uvedená ako celková vrátane DPH

  2. Spotrebiteľ uhrádza platbu dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho, prípadne iným spôsobom podľa dohody oboch zmluvných strán.

  3. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky. Kúpnu cenu inkasuje splnomocnený zástupca zmluvného dopravcu. V prípade, kedy je stanovená cena za tovar a za prepravu zvlášť, je táto informácia uvedená u produktu na stránkach https://www.sk.bambusratan.com/, https://www.sk.drevorezba.com/

  4. Dopravu na adresu určenia zaisťuje spoločnosť DPD Hungária a GLS. Tovar by vám mal byť doručený najneskôr do 1-2 týždňov od potvrdenia objednávky tovaru v našej kontaktnej kancelárii priamo k vášmu bytu či domu.

  5. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

 3. Preberanie tovaru

  1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Za doručenie tovaru kupujúcemu možno považovať prevzatie tovaru kupujúcim alebo inou osobou zdržujúcou sa v dobe doručenia na mieste dodania (oprávnená osoba). Pokiaľ sa predávajúcej osobe nepodarí doručiť tovar, predávajúci si vyhradzuje možnosť nevyhovieť akejkoľvek ďalšej požiadavke kupujúceho pri objednaní tovaru. Odovzdanie a prevzatie tovaru musí kupujúci alebo oprávnená osoba písomne potvrdiť predávajúcej osobe (zásielkovej službe). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie a údržbu výrobku.

  2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

  3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

  4. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 4. Odstúpenie od zmluvy

  1. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

  2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

   Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

   Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

  3. Predávajúci si vyhradzuje právo na úhradu škody hlavne v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázeteľných nákladov

  4. Produkty zhotovené podla osobitých požiadaviek spotrebiteľa nie je možné vrátiť. Predávajúci si vyhradzuje u rolovaných výrobkov právo na odpočítanie 10% ceny za mieru znehodnotenia produktu.

  5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

   1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

   2. zmenila sa cena dodávateľa produktu

   3. vystavená cena produktu bola chybná

 5. Záruka a servis

  1. Záručná doba na produkty je 6 mesiacov odo dňa kúpy produktu. Neskoršie reklamácie sa neakceptujú.

  2. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

  3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

  4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 6. Ochrana osobných dát

  Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 7. Záverečné ustanovenia

  1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

   Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

   Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

   Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

  2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, ,elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Naturtrend Impex
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
Falvédő, Falburkolatok, peddignád, tonettanyag, apácarács, intarzia, díszléc, fafaragás, Bambusz roló teraszra, római roló, Rattan nádszövet, bútor fafaragás, bútorgomb.
Prodaja španjolske i ratan trske, duboreza i lajsni od punog drveta. Bambusni štapovi i rolete.
žaluzie z bambusu, ratanové vlákno, oprava židlí ratanem, dřevěné ozdoby na skříně, orámování obrazů, dřevěná lišta na nábytek, lamberie
Rzeźbione drewno, intarsja, rzeźbione listwy, rolety bambusowe, plecionki z trzciny rattanowej, trzcina peddig i materiały bambusowe dla zwolenników trendu naturalnego.
Bambusleisten für Wandsvertäfelung, Bambusmeterware, Heimwerkern mit Intarsien, Thonet und Rattan
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Bambus-Leisten, Bambus Meterware, naturprodukt Bambus, Thonet, Intarsien, Rattan, Windschutz
Vendita bambù in rotoli dalle canne di bambù, tende e tapparelle in bambù su ordine, intarsio, paglia di Vienna, tessuti di rattan, sagome scolpite, grigliati in bambù, midollo ratan e su ordine, di propria produzione capitelli, rosette, decori centrali
decor bamboo in role, jaluzele (pergole, storuri, rulouri) din bambus, intarsii, reparatii scaune thonett, impletituri din rattan, paie de Viena, miez rattan, baghete (frize, sipci) din lemn, stalpi si sipci din bambus, grilaj de bambus, la comanda sculpturi din lemn (rozete, capiteluri, aplicatii), orice model
Prodavnica repro materijala od bambusa , trske i drveta za dekoraciju enterijera.
Cane webbing, rattan wallboard, coconut fiber, chair cane, bamboo stick, door panels, unique sized bamboo blinds
baguette moulure, bois de marqueterie, cannage chaise, cimaise bois, fil de rotin, corniche decorative, moulure decorative, parement de bois, pied pour meuble, revetement mural bois, store exterieur bambou, treille en bois